TERAPIA

Sprawdź co możemy zaoferować Twojemu dziecku!

Terapia psychofizyczna dzieci

Metoda Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu (MDS) należy do metod terapii psychomotorycznej. Została opracowana przez psychologa Martę Bogdanowicz Główny cel MDS to usprawnienie i zintegrowanie działania psychiki i motoryki. Metoda Dobrego Startu polega przede wszystkim na usprawnianiu funkcji wzrokowych, słuchowych i dotykowo - kinestetyczno-ruchowych oraz na ich wzajemnej integracji.

Metoda Weroniki Sherbone (Metoda Ruchu Rozwijającego)

Genialność tej metody polega na jej prostocie i naturalności .Głównym założeniem tej metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i w terapii zaburzeń rozwoju. Ta metoda obecnie jest stosowana przez wielu terapeutów pracujących z dziećmi autystycznymi. Podstawowymi założeniami metody Weroniki Sherborne jest rozwój dziecka poprzez ruch: świadomość własnego ciała i usprawnianie ruchowe , świadomość przestrzeni i działania w niej , dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązanie z nimi bliskiego kontaktu

Opieka specjalistyczna

Wszystkie dzieci w przedszkolu są objęte specjalistyczną opieką doświadczonej kadry. Dzięki temu możliwe jest rozpoznanie indywidualnych możliwości rozwojowych już u kilkulatków. Taka opieka jest szczególnie istotna ze względu na możliwość wczesnego zaobserwowania nieprawidłowości rozwojowych oraz do podjęcia odpowiedniej interwencji specjalistycznej.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń , nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

Terapia sensoryczna (integracja sensoryczna SI)

Terapia sensoryczna to zestaw ćwiczeń i czynności poprawiających integrację sensoryczną dziecka, czyli usprawniające sposób, w jaki odbiera ono i porządkuje wrażenia zmysłowe płynące ze świata. Dzieci z zaburzoną integracją sensoryczną nie potrafią prawidłowo przetwarzać bodźców ze świata zewnętrznego, które docierają do nich za pośrednictwem zmysłów i reagują na nie strachem lub agresją. Czasami wycofują się do własnego świata, by uniknąć nieprzyjemnych doznań, czasami reagują nadpobudliwością ruchową, ponieważ nie nadarzają z przetwarzaniem informacji płynących ze świata.

Terapia logopedyczna / neurologopedyczna

Zajęcia logopedyczne to proces celowych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na zniwelowanie zakłóceń w komunikacji (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie). Oddziaływania te mają na celu: usuwanie zaburzeń mowy, przywracanie mowy w przypadku jej utraty, nauczanie mowy, która się nie wykształciła, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (rewalidacja)

Głównym celem rewalidacji jest przywracanie sprawności w obniżonych sferach, aby zapewnić dziecku jak najlepsze funkcjonowanie. Czynić to można na wiele sposobów i z wykorzystaniem różnorodnych metod. Po pierwsze, usprawnia się funkcje, które są zaburzone, poprzez ich odpowiednie wyćwiczenie. Po drugie, rewalidacja ma na celu kompensowanie deficytów za pomocą mocnych stron dziecka. Są one wykorzystywane jako potencjał, z pomocą którego możliwe jest optymalne funkcjonowanie. To nic innego jak zastępowanie zaburzonych funkcji tymi, które są prawidłowo rozwinięte, co pozytywnie wpływa również na samoocenę dziecka.

Terapia ręki

Terapia w tym zakresie opiera się w głównej mierze na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb dziecka. Interdyscyplinarne podejście do edukacji dzieci i młodzieży owocuje dużymi sukcesami w obszarze terapii ręki w integracji sensorycznej oraz terapii ręki we wspomaganiu funkcji pisania.

Arteterapia

Arteterapia to terapia przez sztukę. Rzeźba, malarstwo, taniec czy śpiew otwierają nam dostęp do naszego wnętrza: emocji, potrzeb, lęków. Arteterapia jest dobra dla każdego i w każdym wieku.

 
 
 
KINDERGARTEN

KINDERGARTEN

THE LAND OF FUN

THE LAND OF FUN

DRESSING RENTAL

DRESSING RENTAL

THERAPY

THERAPY


Privacy policy

By using our site you automatically provide us with information on the manner, behavior, device and time of its visit.

Cookies

This website uses cookies stored on your device, which allows you to correctly present its content. You can disable or block only this domain in your web browser permission to save cookies. However, by preventing them from collecting, you may not be able to use this website. Cookies are small portions of data and contain only general information about the addresses visited, they do not store any personal data.

Cache data

This site uses temporary data stored on your device. Temporary data are components of this page, such as photos or background images. Saving temporary data allows for a smoother operation of this page on your device allowing you to read them from your device's cache without the need to always download the same items from the server. To delete this data, clear the cache in your web browser or data only for that domain.

Personal data

By sending a contact form from this page or by contacting via an e-mail client by sending a message to any e-mail address indicated on the page, you automatically transfer your personal data, which allows you to identify the sender of the message and get a reply.

By submitting the form, you agree to provide the name of the company or institution you represent or your own name with an optional contact telephone number and return email address. Only providing the correct data will allow you to contact us for the answer, the page owner automatically becomes the owner of this data. You have the right to request the removal and erasure of the information that you send in the contact form as soon as you answer the question. As a customer, you have the right to view and modify company and personal data at the time of performing accounting activities consistent with the facts on the date of their performance.

The scope and method of collecting information

The website owner does not collect and create any databases for any processing that contains personal data contained in users' questions and commercial offers such questions.

Personal data after answering questions sent electronically are not stored. Data of natural persons and accounting data are stored on a general basis, they are generally available in the business records. Customer data in the form of access passwords to purchased services are not stored and are also not available to the website owner due to the generation of passwords directly for the user with one-sided encryption and delivered to the indicated communication channel.

Data collection by third parties

By using this website, you provide third parties with information about your location, connection device, version and type of browser. These data are obtained for the purpose of internal statistics collection of website traffic and are not publicly available. This information is devoid of any data that identifies the person performing activities on the site.