GĄSKA BALBINKA

Sprawdź co możemy zaoferować Twojemu dziecku!

Polityka prywatności i informacja o ochronie danych osobowych

Korzystając z naszej strony  automatycznie przekazujesz nam informację o sposobie, zachowaniu, urządzeniu i czasie jej odwiedzenia.

Pliki cookies

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookies zapisywanych w twoim urządzeniu, co umożliwia prawidłowe prezentowanie Tobie zawartych w niej treści. Możesz wyłączyć lub zablokować tylko tą domenę w twojej przeglądarce stron internetowych pozwolenie na zapisywanie plików cookies. Jednakże uniemożliwiając ich gromadzenie korzystanie z niniejszej strony może okazać się niemożliwe. Pliki cookies są niewielkimi porcjami danych i zawierają tylko i wyłącznie informacje ogólne na temat odwiedzonych adresów, nie przechowują żadnych danych osobowych.

Dane pamięci podręcznej

Strona niniejsza korzysta z danych tymczasowych zapisywanych na twoim urządzeniu. Dane tymczasowe są to składowe elementy niniejszej strony, jak na przykład zdjęcia lub obrazy tła. Zapisanie danych tymczasowych pozwala na płynniejsze działanie tej strony na twoim urządzeniu pozwalając na ich odczyt z pamięci podręcznej twojego urządzenia bez potrzeby każdorazowego pobierania tych samych elementów z serwera. W celu usunięcia tych danych wyczyść pamięć podręczną w swojej przeglądarce stron internetowych lub dane tylko dla tej domeny.

Dane osobowe

Wysyłając formularz kontaktowy z niniejszej strony lub kontaktując się za pośrednictwem klienta poczty wysyłając wiadomość na którykolwiek wskazany na stronie adres e-mail przekazujesz automatycznie swoje dane osobowe, które umożliwiają zidentyfikowanie nadawcy wiadomości i uzyskanie odpowiedzi zwrotnej.

Wysyłając formularz zobowiązujesz się do podania nazwy firmy bądź instytucji, którą reprezentujesz lub własnego nazwiska z opcjonalnym telefonem kontaktowym oraz zwrotnym adresem e-mail. Tylko podanie prawidłowych danych umożliwi kontakt zwrotny celem udzielenia odpowiedzi, automatycznie właściciel strony staje się posiadaczem tych danych. Masz prawo do zażądania usunięcia i zatarcia informacji, które przesyłasz w formularzu kontaktowym zaraz po udzieleniu odpowiedzi na wysłane pytanie. Będąc klientem masz prawo wglądu i modyfikowania danych firmowych oraz osobowych w momencie dokonywania czynności księgowych zgodnych ze stanem faktycznym na dzień ich wykonywania.

Zakres i sposób gromadzenia informacji

Właściciel strony nie gromadzi i nie tworzy żadnych baz danych celem ich jakiegokolwiek przetwarzania zawierających dane osobowe zawarte w pytaniach oraz ofertach handlowych użytkowników takie pytania kierujących.

Dane osobowe po udzieleniu odpowiedzi na pytania wysłane drogą elektroniczną nie są przechowywane. Dane osób fizycznych i dane księgowe są przechowywane na zasadach ogólnych, są one dostępne ogólnie w ewidencjach działalności gospodarczej. Dane klientów w postaci haseł dostępów do wykupionych usług nie są przechowywane i nie są również dostępne dla właściciela strony ze względu na generowanie haseł bezpośrednio dla użytkownika z jednostronnym szyfrowaniem i dostarczane na wskazany kanał komunikacji.

Gromadzenie danych przez podmioty trzecie

Korzystając z niniejszej strony udostępniasz podmiotom trzecim informację na temat swojej lokalizacji, urządzenia służącego do łączenia, wersji i typu przeglądarki. Dane te pozyskiwane są celem wewnętrznego gromadzenia statystyk ruchu na stronie i nie są ogólnie dostępne. Informacje te pozbawione są wszelkich danych pozwalających zidentyfikować osobę dokonującą czynności w obrębie strony.

KINDERGARTEN

KINDERGARTEN

THE LAND OF FUN

THE LAND OF FUN

DRESSING RENTAL

DRESSING RENTAL

THERAPY

THERAPY


Privacy policy

By using our site you automatically provide us with information on the manner, behavior, device and time of its visit.

Cookies

This website uses cookies stored on your device, which allows you to correctly present its content. You can disable or block only this domain in your web browser permission to save cookies. However, by preventing them from collecting, you may not be able to use this website. Cookies are small portions of data and contain only general information about the addresses visited, they do not store any personal data.

Cache data

This site uses temporary data stored on your device. Temporary data are components of this page, such as photos or background images. Saving temporary data allows for a smoother operation of this page on your device allowing you to read them from your device's cache without the need to always download the same items from the server. To delete this data, clear the cache in your web browser or data only for that domain.

Personal data

By sending a contact form from this page or by contacting via an e-mail client by sending a message to any e-mail address indicated on the page, you automatically transfer your personal data, which allows you to identify the sender of the message and get a reply.

By submitting the form, you agree to provide the name of the company or institution you represent or your own name with an optional contact telephone number and return email address. Only providing the correct data will allow you to contact us for the answer, the page owner automatically becomes the owner of this data. You have the right to request the removal and erasure of the information that you send in the contact form as soon as you answer the question. As a customer, you have the right to view and modify company and personal data at the time of performing accounting activities consistent with the facts on the date of their performance.

The scope and method of collecting information

The website owner does not collect and create any databases for any processing that contains personal data contained in users' questions and commercial offers such questions.

Personal data after answering questions sent electronically are not stored. Data of natural persons and accounting data are stored on a general basis, they are generally available in the business records. Customer data in the form of access passwords to purchased services are not stored and are also not available to the website owner due to the generation of passwords directly for the user with one-sided encryption and delivered to the indicated communication channel.

Data collection by third parties

By using this website, you provide third parties with information about your location, connection device, version and type of browser. These data are obtained for the purpose of internal statistics collection of website traffic and are not publicly available. This information is devoid of any data that identifies the person performing activities on the site.